Diagnos


- Diagnoser används för att beskriva ochkonstatera en sjukdom eller en skada. (Ordet diagnos kommer från grekiskans dia som betyder genom och gnosis som betyder vetande.) När man ställer en diagnos samlar man alltså ihop det man vet om den person man vill veta något om. 

För att kunna ställa en diagnos börjar man med att ta reda på personens anamnes (anamnes betyder historia). Det man är intresserad av är till exempel om det finns några ärftliga sjukdomar, tidigare sjukdomar och om personen äter några läkemedel. Dessutom tar man naturligtvis reda på personens Namn adress och ålder.

De symtom personen uppvisar är av intresse när en diagnos ska ställas. Symtom betyder tecken, och det är tecken på en sjukdom eller en funktionsnedsättning (Läs om NPF här).

Undersökning kan bla bestå av blodprover, röntgenundersökning eller tester av olika slag.